کوددهي پسته به روش کانال کود

مزایای روش کانال کود

۱- با استفاده از این  روش مشکل علف‌های هرز تا حد زیادی کاهش می‌یابد. کود دامی که منبع عمده بذر علف‌های هرز است، به صورت توده درکانال  قرار گرفته و بذر علف‌ها محل مناسبی برای رویش ندارند.

۲- راندمان و کارآیی مصرف کود در کانال کود به  مراتب بیشتر از روش پخش سطحی است ،چون ریشه‌ها به شکلی مستقیم غذای مطلوب خود را تأمین می‌کنند، بنابراین غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

۳- به دلیل تهویه مطلوب ریشه‌ها از رشد بهتری برخوردار بوده و رنگ آنها، سفید، خوش رنگ با تراکم فراوان است.

۴- افزایش نفوذپذیری آب داخل خاک توسط حفره‌های مملو از مواد آلی از دیگر محاسن ارزشمند این شیوه تغذیه گیاهی می‌باشد.

۵- از آنجا که درخت پسته گیاهی است دائمی هر ساله تراکم ریشه در حوالی منطقه کانال کود  بیش از پیش افزایش یافته و تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می‌یابد.

کود دهی به روش کانال کود :

 

۱- ابتدا کانالهایی به عمق ۸۰ – ۶۰ سانتیمتر و عرض ۱۰۰-۶۰  سانتیمتر با طول دلخواه به نحوی که نصف عرض کانال در انتهای سایه انداز درخت قرار گرفته و نصف دیگر (جهت تامین رشد سال بعد) در بیرون از تاج درخت ، حفر می شود.

۲- کف کانال ها بقایایی گیاهی شامل  برگها و سر شاخه های خشکیده و خرد شده  درختان ریخته شده و روی آن به  ازاء هر  متر طول کانال از ۵ – ۳ کیلو کلش جو و گندم و یا علفهای هرز مزرعه ریخته می شود. (بقایای گیاهی حتما در ته کانال ریخته شوند.)

۳-  ۵۰-۳۰ کیلو در هکتار اوره روی کلش ها جهت سرعت بخشیدن به پوسیدگی بقایای گیاهی، با توجه به اینکه  میکرو ارگانیزم های خاک جهت تجزیه کاه و کلش و تبدیل آن به مواد آلی به ازت نیازمند می باشند، پاشیده می شود.

۴- کود حیوانی پوسیده  با توجه  به ابعاد کانال و نوع درخت به میزان ۵۰ – ۴۰ تن در هکتار (برای هر اصله ۷۰-۵۰ کیلوگرم ) داده  می شود. که می تواند ۴ -۳ % ماده آلی خام را افزایش دهد . به ازای هر ۱۰ تن  کود حیوانی معادل ۱۰۰ – ۶۰ کیلو در هر سال هوموس بدست می آید . به جای استفاده از کود حیوانی از کود بردهیوم به میزان ۶۰۰ کیلو در هکتار در کانال هامی توان استفاده نمود.

۵- با توجه به اینکه گوگرد یکی از عناصر لازم ، ضروری و پر مصرف جهت گیاه می باشد مصرف ۱۵۰۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتارکود گوگرد آلی گرانوله  (به ازای هر درخت ۱ تا ۳ کیلو گرم که بایستی با ۴۰تن کود حیوانی مخلوط شود ) همراه با کودهای حیوانی توصیه می شود. کود های گوگردباید با کود حیوانی مخلوط گردند تا بتوانند برای جذب گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.

۶- سپس مخلوطی از کود های ماکروشامل کودهای  فسفاته و پتاسه تهیه  و در هر متر طول کانال ۵ – ۳ کیلو از این مخلوط پاشیده و این کود ها برای خاکهای خشک که کودهای شیمیایی و دامی مصرف  نشده باشد مصداق دارد . برای تعیین میزان نیاز  کود،  خاک تا عمق ۱۲۰ سانتیمتری تجزیه و یا از فرمول زیر در مورد اندازه های کودهای شیمیایی  در باغات پسته توصیه می گردد:

– میزان کود ازته مورد نیاز(در ۳ نوبت)= سن درخت ×۱۵۰ گرم

– میزان کود فسفاته مورد نیاز= سن درخت ×۵۰ گرم

– میزان کود پتاسه مورد نیاز= سن درخت ×۱۰۰ گرم

نکته:  در فرمول فوق حداکثر سن بایستی۲۰ سال فرض شود.

– سولفات روی  جهت باغات پسته هکتاری۱۸۰ کیلوگرم ،به ازاء هر درخت ۳۵۰-۳۲۰گرم ،در ۲ سال متوالی در چالکود توصیه می شود،و کاربرد مجدد این کود بایستی با اندازه گیری میزان روی در خاک باغ و برگ درخت بوده وهمراه با نظر کارشناسی باشد.

– در صورت عدم تشخیص آزمایشگاه و مشاهده علائم کمبود (ریز برگی و قرمز شدن حاشیه  برگ ها) به میزان  ۲۵ کیلوگرم در هکتار سولفات مس  هر دوسال یکبار و در صورت تشخیص آزمایشگاه و مشاهده  علائم  کمبود به میزان ۷۵-۶۰ کیلوگرم در هکتار به ازاء هر درخت ۱۵۰-۱۲۵ گرم ، در ۲ سال متوالی و بعداز پركردن چاله با كودهاي حيواني و شيميايي، در سطح چاله پاشيده و سپس چاله با خاك  پر شود.

– مصرف سولفات آهن به میزان ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار همراه با کود های حیوانی به ازاء هر درخت ۲۵۰-۲۰۰ گرم همراه با سایر کودها در چالکود در ۲ سال متوالی توصیه می شود.

۱- در صورتیکه در  باغ سیستم  آبیاری تحت فشار موجود  باشد و چاله ها در زیر قطره چکانها حفر شوند امکان مصرف کلیه کودها وجود دارد .

۲- چاله ها در مسیر آبیاري احداث گردد و بلافاصله پس از کوددھي چاله ها آبیاري شود.