کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟

کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟

هر دو می تواند خوب باشد چون ما دو نوع کود در خاک داریم یکی کمبود کمی یعنی یک عنصر در خاک نیست و غلظت عنصر در خاک کم است. کمبود کمی یعنی آن عنصر وجود دارد ولی جذب نمی شود در صورتی که کمبود کمی داشته باشد ما باید کمبود کمی را برطرف کنیم مثلا یک خاکی که از نظرم اهن فقیر است بهتر است ذخیره ای از اهن با کود های مناسب برای خاک فراهم کنیم. اگر کمبود کیفی باشد که برمیگردد به مسائلی مثل ph بالا و عدم جذب عناصر میکرو اگر ممکن است باید شرایط موضعی جذب عناصر در خاک فراهم شود مثلا استفاده از مواد آلی به صورت موضعی استفاده از گوگرد به صورت موضعی و استفاده از کودهای ازته باعث کاهش phمی شود. محلول پاشی در خیلی موارد می‌تواند به کمک درختان بیاید و کمبود عناصر میکرو را در شرایط بحرانی و حساس رشد گیاه و تکمیل میوه برطرف کند. به نظر من ما باید از هر دو استفاده کنیم یعنی جاهایی که کمبود کمی در خاک وجود دارد با نظر کارشناسان و تجزیه خاک از کاربرد خاکی استفاده شود و جاهایی که کمبود کیفی مشاهده می شود شرایطی را برای جذب عناصر مهیا کنیم و به صورت ترکیبی از محلول پاشی هم استفاده شود چون سریع جذب میشود و در مراحل حساس رشد استفاده می شود باید توجه داشت که کاربرد خاکی در درازمدت پایدارتر است و محلول پاشی از اثر انی دارد و برای سال بعد باید تکرار شود. در سالهای اول از ترکیبی از هر دو در سال های بعد اگر دیدیم کاربرد خاکی اثرخودش را گذاشته و غلظت آن عنصر در برگ بالا رفته است دیگر از محلول پاشی استفاده نمی‌کنیم یا کمتر استفاده می کنیم.