گرمازدگی بهاره پسته

 گرمازدگی بهاره پسته

افزایش دمای هوا در مرحله گل دهی و دوره تلقیح گل ها موجب اختلال در تشکیل میوه پسته می شود.این موضوع در دو دهه ی اخیر بویژه بطور مکرر برای پسته رقم اکبری مشاهده می شود. البته در سال هایی که جوانه های درختان پسته دیرتر از زمان معمول باز شوند،و باعث گرمازدگی بهاره پسته میشود.دمای بالای محیط (بالاتر از ۲۵ درجه سلسیوس)بویژه روی گل های نر تاثیر می گذارد و موجب مرگ گرده می گردد،همچنین به روند جوانه زدن گرده و عمل لقاح صدمه می زند.

 

گرمازدگی بهاره پسته

        (عدم تشکیل میوه بواسطه گرمای بالای بهاره)

 

بدین ترتیب با اختلال در روند تشکیل میوه، خوشه هایی با تعداد میوه ی اندک و یا بسیار تنک بوجود می آید. در موارد بسیار شدید، هیچ میوه ای تشکیل نمی شود و خوشه ی گل ماده در مرحله گل یا پس از پیدایش دانه های بسیار ریز،خشک می شود.خسارت ناشی از گرمازدگی بهاره در پسته بسیار قابل توجه است و معمولا غیر قابل کنترل می باشد.عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته نیز موجب بروز عوارضی تقریبا شبیه گرمازدگی بهاره پسته می شود

منبع:کتاب آفات درختان پسته ایران نوشته دکتر محمد رضا مهرنژاد