آفت سرخرطومی پسته

 

آفت سرخرطومی پسته

آفت سرخرطومی پسته از جوانه های تازه باز شده تغذیه میکند به همین جهت عملیات سمپاشی باید از زمان باز شدن جوانه ها و مشاهده آفت شروع شود.

ارقام زودگل مانند کله قوچی بیشتر در معرض این آفت قرار دارند

جهت مبارزه با آفت سرخرطومی پسته و کنترل این آفت حداقل در ۳۰ درصد از باغ پسته اقدامات زیر انجام شود:

دیازینون ۱/۵ لیتر + ۲ لیتر روغن ولک در هزار لیتر آب