پسته کله قوچی انس ۲۰

پسته کله قوچی انس ۲۰ پسته کله قوچی انس ۲۰ سایز بسیار درشت پسته کله قوچی میباشد که شاید به ندرت بتوان بر روی درختان پسته یافت شود.دست چین انس ۲۰ بسیار شکیل و برای آجیل پسته لوکسی به حساب می آید.رقم پسته کله قوچی درصد خندان به ناخندان آن معمولا کمتر از سایر پسته […]

۱۳۹۷/۰۳/۱۴ دسته بندی: انواع پستهپسته کله قوچی مشاهده

پسته کله قوچی انس ۲۲

پسته کله قوچی انس ۲۲ پسته کله قوچی انس ۲۲ سایز درشت میباشد که معمولا کمتر یافت میشود و دست چین این انس و انس های پایین تر از ۲۲ بسیار درشت و خوش نما میباشد که برای آجیل مناسب میباشد.سطح زیر کشت پسته کله قوچی بسیار زیاد است اما در سالهای اخیر با توجه […]

۱۳۹۷/۰۳/۱۳ دسته بندی: انواع پستهپسته کله قوچی مشاهده

پسته کله قوچی انس ۲۴

پسته کله قوچی انس ۲۴ پسته کله قوچی انس ۲۴ نوع متداول و مرسوم پسته کله قوچی میباشد که معمولا انس ۲۶ ۲۴ پسته کله قوچی بیشتر بر روی درختان پسته رفسنجان یافت میشود.این سایز متوسط کله قوچی میباشد و معمولا با توجه به فراوانی آن نوع صادراتی آن میباشد و برای آجیل معمولا انس های […]

۱۳۹۵/۰۷/۱۰ دسته بندی: انواع پستهپسته کله قوچی مشاهده