دهن بست کله قوچی

دهن بست کله قوچی دهن بست کله قوچی سایز درشت تر نسبت به سایر پسته های دهن بست و انس های پایین آن بسیار مناسب جهت آب خندان میباشد.و جهت مغز کردن دارای مغز درشت و گل داری میباشد و مغز آن برای مخلوط آجیل مناسب است.از دهن بست کله قوچی بیشتر جهت آب خندان […]