مکانیک خندان فندقی

مکانیک خندان فندقی به این دلیل به آبخندان فندقی،مکانیک خندان فندقی گفته میشود که برای تهیه آبخندان فندقی باید پسته دهن بست فندقی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست فندقی ساخته شده است.آبخندان فندقی بیشتر جنس […]

آب خندان اکبری

آب خندان اکبری آب خندان اکبری از خندان کردن دهن بست اکبری بدست می آید که با استفاده از روش هایی که در زیر آمده است پسته دهن بسته را به خندان تبدیل میکنند.گرچه میتوان از لحاظ بهداشتی و فرآیند درست شدن پسته آبخندان اشکالاتی را لحاظ کرد اما با توجه به قیمت مناسب پسته آب خندان […]

آب خندان کله قوچی(مکانیک خندان)

آب خندان کله قوچی(مکانیک خندان) به این دلیل به آبخندان کله قوچی،مکانیک خندان گفته میشود که برای تهیه آبخندان کله قوچی باید پسته دهن بست کله قوچی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست کله قوچی و […]

آب خندان احمدآقایی

آب خندان احمدآقایی آب خندان احمدآقایی از خندان کردن دهن بست احمدآقایی بدست می آید که با استفاده از روش هایی که در زیر آمده است پسته دهن بسته را به خندان تبدیل میکنند.گرچه میتوان از لحاظ بهداشتی و فرآیند درست شدن پسته آبخندان اشکالاتی را لحاظ کرد اما با توجه به قیمت مناسب پسته آب […]