آب خندان احمدآقایی

آب خندان احمدآقایی آب خندان احمدآقایی از خندان کردن دهن بست احمدآقایی بدست می آید که با استفاده از روش هایی که در زیر آمده است پسته دهن بسته را به خندان تبدیل میکنند.گرچه میتوان از لحاظ بهداشتی و فرآیند درست شدن پسته آبخندان اشکالاتی را لحاظ کرد اما با توجه به قیمت مناسب پسته آب […]