مکانیک خندان فندقی

مکانیک خندان فندقی به این دلیل به آبخندان فندقی،مکانیک خندان فندقی گفته میشود که برای تهیه آبخندان فندقی باید پسته دهن بست فندقی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست فندقی ساخته شده است.آبخندان فندقی بیشتر جنس […]