آب خندان کله قوچی(مکانیک خندان)

آب خندان کله قوچی(مکانیک خندان) به این دلیل به آبخندان کله قوچی،مکانیک خندان گفته میشود که برای تهیه آبخندان کله قوچی باید پسته دهن بست کله قوچی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست کله قوچی و […]